к. Караганды, Ермеков, 124

flag

ҚАЗ

Call-орталығы

1414

Сенім телефоны

+ 7 (7212) 30-36-66

Қабылдау комиссиясы

+7 (7212) 30-33-64

г. Караганда, Ермекова, 124

Call-орталығы 1414

Қылмыстық процесс кафедрасы

Қылмыстық процесс кафедрасы

Сонымен қатар Ішкі Істер органдарының жоғары білікті мамаңдарды, оның ішінде тергеушілерді даярлау мақсатында КСРО ІІМ-мен Қылмыстық процесс жеке кафедрасы құрылды. Кафедраның алғашқы меңгерушісі заң ғылымдарының кандидаты Анатолий Әлімұлы Рзаев тағайындалды. Кафедра қызметкерлері ретінде аға оқытушы ретінде  К.У. Тәшібаев, аға оқытушы Н.И. Сотников, оқытушы ретінде А.М. Шокаев тағайындалды.

Кафедрада Қазақстан Республикасының Жоғарғы мектебінің ғылымдары мен қызметкерлері, сонымен қатар ТМД профессорлары, жұмыс істеді: Когамов М.Ч., Толеубекова Б.Х., Лившиц Ю.Д., Грымко В.П., Сарсенбаев Т.Е., Ахпанов А.Н. Сонымен қатар кафедрада басқада ғылыми-практикалық процесуалистер жұмыс жасаған: з. ғ. к. Байжанова Г.К., з. ғ. к. Бачурин С.Н., з. ғ. к.  Бекишев Д.К., з. ғ. к.., доцент Капсалямов К.Ж., з. ғ. к.., профессор Ким Д.В., з. ғ. к.. Клещев М.Р., з. ғ. к.. Кобпаев Д.З., з. ғ. к. Кусайнов Ш.К., з. ғ. к. Пен С.Г., з. ғ. к.., доцент Смирнов С.В., з. ғ. к. Хан А.Л., Балдаиров Т.Б., Гузенков Ю.Г., Мазанов С.Е., Макин Т.Ш., Турсынов Е.Е., Штонденко В.А. және тағы басқа мамаңдар.

Жоғары буынмен осы кафедраға шығармашылық күшпен көп қуат еңгізгендер полиция подполковнигі А.А. Рзаев көп уақыт бойы басқарған (1986-1987 жж.), з. ғ. д, профессор полиция полковнигі В.П. Гмырко (1987-1991 жж.), Заң ғылымдарының докторы, профессор, полиция полковнигі Тулебекова Б.Х. (1991-1992 жж.), заң ғылымдарының докторы, доцент Смирнов С.В. (1996-1998 жж.), заң ғылымдарының докторы, профессор полиция полковнигі А.Н. Ахпанов (1992-1996 жж., 1998-2007 жж.), заң ғылымдарының докторы, доцент полиция полковнигі Т.А. Ханов, (2007-2010 жж.), з. ғ. к профессор, полиция полковнигі Кусаинов Ш.К. (2010-2013 жж.), заң ғылымдарының кандидаты, доцент, полиция полковнигі С.Н. Бачурин (2013-2014 жылдар) аралығында.

Қазіргі уақытта, қызметкерлер саны 17 адам, соның ішінде профессорлық-оқытушылық құрам 16 адамды құрайды.

2.8.1.Кафедра уголовного процесса.KZ

Кафедра штатына: кафедра бастығы Д.А. Абеуов, кафедра бастығының орынбасары з. ғ. к. Б.Б. Нұрғалиев; кафедра профессоры з. ғ. к., полиция полковнигі А.К. Калиев, кафедра доценттері: з. ғ. к. полиция полковнигі Б.А. Жакупов, з. ғ. к. полиция полковнигі Т.Н. Сүлейменов, полиция подполковнигі Н.Б. Майлыбаева, аға оқытушылар: С.С. Рахимов; Е.А. Хасенов, Ж.С. Кемпирова, Б.Е. Жақсыбаев, оқытушылар кафедралар: К.М. Алимбеков, П.А. Тафинцев, Ж.М. Исетова, А.А  Каирбекова, Б.Г. Нурманов, Д.К. Шаухар, лаборант Г.К. Тулеубаева.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамымен күндізгі және сырттай оқыту факультетінде, сонымен қатар біліктілігін арттыру факультетінде, магистратура және доктарантурада үш оқу пәні бойынша білім беру жүргізіледі: «ҚР қылмыстық-процестік құқығы: жалпы және ерекше бөлім», «ҚР ІІБ қзметіндегі прокурорлық қадағалау», «Қылмыстық сот ісін жүргізудегі дәлелдеу».

Кафедраның негізгі міндеті – тергеу-криминалистикалық және басқа мамандықтар бойынша оқу, тәрбие және ғылыми-әдістемелік жұмысты жоғары деңгейде ұйымдастыру.

Білім беру мақсаты, қылмыстарды тергеу және ашу, процестік құжаттарды толтыруда, сотқа дейінгі тергеп-тексеру, анықтау және сот талқылауы мәселелерін реттейтін, қолданыстағы заңнаманы қолдану бойынша кәсіби білім мен дағдыларды, терең теориялық дайындықты игерген жоғары білікті заңгерлерді дайындау болып табылады.

Қазіргі заманауи жағдайда, мемлекет білім берудің барлық жүйесін компьютерлендіруде білім берудің әдістерін жасауда жаңа техникалық құрылғыларды қолдану сұранысы туындайды. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы осы бағытта мемлекеттік стандартқа, типтік бағдарламаларға, уақыт сұранысына сәйкес, белсенді оқу-әдістемелік жұмысын жүргізеді. Заманауи инновациялық технологиялар мен академияның материалдық базасы білім беретін пәндерді үйретуде, оқытудың техникалық құрылғыларын қолдануға мүмкіндік береді (бейне және жазба аппаратурасы, көрнекілік құрылғылар, компьютерлік құрылғылар). Сабақтарда курсанттармен қылмыстық істердің меңгеріледі және мұрағаттық материалдар талданады, кафедрамен Қарағанды қаласының аудандық соттарына сот процестері ұйымдастырылады. Оқу үрдісін толық қамтамасыз ету үшін, оқытушылармен білім беретін үш пән бойынша қазақ, орыс тілдерінде кәсіби бейімделген дәрістер курсы басылып шығарылды, сонымен қатар оқу және оқу-әдістемлік құралдар.

Қылмыстық процесс кафедрасы оқытушыларының ғылыми-зерттеу жұмысы екі бағыт бойынша олардың заң және қоғамдық ғылым аясындағы өзекті мәселелермен байланысты: «Обеспечение прав и свобод человека в деятельности ОВД» және «Проблемы реализации в РК состязательного типа уголовного процесса»; сонымен қатар, мемлекеттік тілде білім беруді және оқыту әдісін жетілдіруге бағытталған академияның педагогикалық және психологиялық мәселелері тақырыбымен байланысты: «ҚР ІІМ оқу орындарында мемлекеттік тілде қылмыстық процестік құқығы бойынша сабақ беруді жетілдіру».

Тікелей осы бағытта диссертациялық зерттеулер дайындалады, баяндамалар жазылады және ғылыми мақалалар, монографиялар мен кітаптар басылып шығарылады, әдістемелік нұсқаулар және оқу-әдістемелік құралдарды шығару бойынша жұмыстар жүргізіледі. Кафедра қызметкерлері қылмыстық процесс және прокурорлық қадағалау мәселелері бойынша бірнеше ғылыми жұмыстардың авторлары болып табылады.

Кафедраның жеке құрамымен конференциялар, викториналар, пікірталастар, дөңгелек үстелдер құқық қорғау органдарының алдыңғы қатардағы өкілдерінің қатысуымен өткізіледі. Кафедра оқытушылары диссертациялар бойынша оппоненттік қызмет атқарады, диссертацияларға және диссертацияның авторефераттарына пікір дайындауға қатысады.

Кафедра қызметкерлері қылмыстық сот ісін жүргізу мәселелерін реттейтін, ҚР заңнама актілеріне өзгертулер мен толықтыруларды енгізу туралы заң жобаларын жасау мен талқылауға белсене қатысады.

Кафедра қызметінде, заң ғылымдарының докторлары ғылыми атағын алу үшін, диссертация қорғап шыққандар – Ахпанов А.Н. (1991 ж.), Ханов Т.А. (2007 ж.), заң ғылымдарының кандидаты Байжанова Г.К. (2000 ж.), Капсалямов К.Ж. (2000 ж.), Балтабаев К.Т. (2001 ж.), Мазур Н.В. (2001 ж.), Майтанов А.М. (2003 ж.), Бачурин С.Н. (2004 ж.), Кусаинов Ш.К. (2004 ж.), Мусилимов А.Е. (2004 ж.), Тукиев А.С. (2005 ж.), Пен С.Г. (2006 ж.), Копбаев Д.З. (2006 ж.), Жакупов Б.А. (2008 ж.), философия ғылымдарының доктары (PhD) атағын алу үшін – Смышляев А.С. (2016 ж.).

Кафедра тергеу-криминалистикалық мамандық бойынша мамандарды дайындап шығаруға жауапты. Кафедра түлектері Қазақстан Республикасының ІІД жедел іздестіру және тергеу бөлімшелері қатарларын толықтыруда.    

Байланыс ақпараты:
Тел. 8(7212)30-33-86
d.abeuov@kpa.gov.kz

Учебный видеофильм

Видеолекции

error: Не получилось